Ook belangrijk

Privacy voorwaarden

Privacy verklaring

Almanakken.nl, gevestigd aan de Prinsenkade 9A, 4811 VB Breda (hierna: Almanakken, ons of wij), respecteert de privacy van de bezoekers van de websites www.almanakken.nl. In dit privacy beleid wordt uiteengezet welke informatie van de bezoeker wordt verzameld en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Almanakken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Almanakken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Privacy verklaring

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Alle informatie, waaronder persoonsgegevens, die Almanakken verzamelt gedurende het bezoek/gebruik van de website(s), zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Dit privacy beleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar Almanakken bevatten of waarvan een link op onze website staat.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn zullen worden verwijderd. Je kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens van Almanakken.

Persoonsgegevens van klanten worden door Almanakken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Communicatie over de opdracht
  • Het uitvoering geven aan een opdracht
  • Administratieve doeleinde

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Almanakken de volgende persoonsgegevens van je vragen: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, onderwijsinstelling, naam van de vereniging en de eventuele website. Jouw persoonsgegevens worden door Almanakken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bij verwerking van je gegevens en de levering van de producten en diensten zoals hierboven omschreven kan OCC Crossmedia samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen waarbij jouw persoonsgegevens als onderdeel van de gegevens verwerkt kunnen worden.

E-mail en nieuwsbrief

Wanneer je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als je het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie, zoals onze nieuwsbrief, te ontvangen, kun je je via de afmeldlink, die aanwezig is in iedere mailing, afmelden. De persoonsgegevens worden door Almanakken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat met aangemeld is. Mochten hier vragen over zijn, kan er altijd contact worden opgenomen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Openbaarmaking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken. Waar nodig zullen de gegevens enkel ter beschikking worden gesteld aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van de diensten van Almanakken. De werknemers van Almanakken en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, met uitzondering van Google Analytics en Mailchimp. Zowel Google als Mailchimp zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Mocht je hier vragen over hebben, kan er altijd contact worden opgenomen met Almanakken.

Minderjarige

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Wij kunnen dit overigens niet controleren en verwijzen naar de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Bewaartermijn

Almanakken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden voor Almanakken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode waarin de overeenkomst valt, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Gebruik van cookies

Almanakken maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken enkel gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Almanakken maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Ook Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze gegevens die wij verzamelen via Google Analytics zijn anoniem. Door gebruik te maken van de website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Mocht je hier vragen over hebben, kan er altijd contact worden opgenomen.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de jouw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Neem hiervoor contact met ons op.

Wijzigingen en vragen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Almanakken behoudt zich het recht om dit privacy beleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op de website(s) publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken.

Mocht je vragen hebben over dit privacy beleid of over jouw gegevens, kun je altijd contact opnemen met Almanakken. Dit kan via de website of per telefoon 088 33 40 333. Ook kun je de klantenservice bereiken via e-mail (info@almanakken.nl), Whatsapp 06 33 40 0134 of per brief naar postbus 2266, 4800 CG Breda.